பன்னாட்டு மலை நாள் (International Mountain Day) ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 11 ஆம் நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பன்னாட்டு மலைகள் நாளை ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு முன்னின்று நடத்து வருகிறது.

மலைகளைப் பாதுகாக்கவும், மலைப்பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை மேம்படுத்தவும், மலையின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், 2002ஆம் ஆண்டில் மலைகளின் கூட்டாளி என்கிற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு உலகம் முழுவதும் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது. இவ்வமைப்பின் முயற்சியால் 2002 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அவை டிசம்பர் 11 ஆம் நாளை பன்னாட்டு மலைகள் நாளாக அறிவித்தது.

-In English

Mountain Day

Mountain Day refers to three different and unrelated events: (1) Mountain Day, a student celebration in some colleges in the United States in which classes are cancelled without prior notice, and the student body heads to the mountains or a park, (2) International Mountain Day, held each year on 11 December, which was established by the UN General Assembly in 2003 to encourage sustainable development in mountains, and (3) Mountain Day, a national holiday in Japan as of 2016.

December 11, “International Mountain Day”, was designated by the United Nations General Assembly in 2003. The General Assembly “encouraged the international community to organize events at all levels on that day to highlight the importance of sustainable mountain development.”

International Mountain Day is “observed every year with a different theme relevant to sustainable mountain development. FAO is the U.N. organization mandated to lead observance of International Mountain Day.

The theme for International Mountain Day 2010 was “Mountain minorities and indigenous peoples.” It aims to raise awareness about indigenous peoples and minorities who live in mountain environments and the relevance of their cultural heritage, traditions and customs.”

On International Mountain Day 2018, Josué Lorca, president of Venezuela’s National Parks Institute, traveled to the mountains of the Sierra Nevada de Mérida, to announce measures intended to lengthen the life of Venezuela’s last remaining glacier.

106 Views

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *